Jetts Fitness ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำดี บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น ให้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Jetts Fitness ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำดี บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น ให้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Jetts Fitness ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำดี บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น ให้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูปรับสภาพ และพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ แก่คนทุพพลภาพ ทั้งชายและหญิงที่ยากจนและด้อยโอกาส ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือถูกทอดทิ้ง นำส่งเข้ารับการสงเคราะห์และให้การฟื้นฟูในทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม ตามมาตรฐานการจัดบริการสำหรับคนพิการในสถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และคนทุพพลภาพบางส่วนนั้น สามารถกลับคืนสู่สังคมและพึ่งตนเองได้

โดยโครงการ CSR ในครั้งนี้ ได้คุณสุริสา สมพงษ์ Head of Sale และ คุณ Aaron Kelly Head of Leasing and Real Estate พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มอบบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เเละถือเป็นการสร้างจิตสํานึกความมีเมตตาให้กับพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการสร้างกิจกรรมที่ดีร่วมกับคนในชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น