ข้อตกลง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้สมัคร ซึ่งเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ตกลงให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร แก่ บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดังนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานและทำงานกับบริษัทฯ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ การเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัทฯ หรือ เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลของผู้สมัคร หรือ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือในการติดตามทวงถามหนี้ หรือในการสืบค้น ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้สมัคร เพื่อประโยชน์ในการการบังคับคดีตามกฎหมาย

ข้อ 2. คำรับรองของผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัครรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ เป็นความจริงทุกประการ และข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ผู้สมัครได้ให้ไว้เกี่ยวกับการสมัครและการจ้างแรงงานเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน

2.2 ผู้สมัครยินยอมผูกพันตาม ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ทั้งที่ได้บัญญัติไว้แล้วในขณะนี้ หรือจะได้บัญญัติขึ้นต่อไปในภายหน้า

ข้อ 3. สิทธิและหน้าที่ของผู้สมัคร เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 การเก็บรวบรวมเพื่อการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิดเผย ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ และตามวัตถุประสงค์อื่นใด ที่บริษัทฯ จะได้เพิ่มเติม และ แจ้งให้ทราบในคราวถัดไป

3.2 ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจ้างแรงงาน และการไม่ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาสถานะ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการในการจ้างแรงงานได้

3.3 ผู้สมัครมีสิทธิตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

3.3.1 สิทธิที่จะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย และในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อผู้สมัครในเรื่องใด บริษัทฯ ชอบที่จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น

3.3.2 สิทธิในการ เข้าถึง ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป ขอรับสำเนาข้อมูล ส่วนบุคคล ขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

3.3.3 สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้

3.3.4 สิทธิในการให้ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวผู้สมัครได้

3.3.5 สิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

3.3.6 สิทธิในการให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3.3.7 สิทธิร้องเรียนในกรณีที่ บริษัทฯ และ/หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบุคคลดังกล่าว ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อ 4. การให้ความยินยอมของผู้สมัคร เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ผู้สมัครตกลงให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ซึ่งการให้ความยินยอมนั้น ผู้สมัครตกลงให้ความยินยอมตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด ไม่ว่าจะทำเป็นหนังสือ หรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือในรูปแบบอื่นใด ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เป็นต้น

4.2 ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างแรงงาน และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ การเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลของผู้สมัคร หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือในการติดตามทวงถามหนี้ หรือในการสืบค้น ตรวจสอบ ทรัพย์สินของผู้สมัครเพื่อประโยชน์ในการการบังคับคดีตามกฎหมาย

4.3 ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากผู้สมัครโดยตรงได้ หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ และในการนี้ บริษัท ฯ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น หรือแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ ให้แก่ผู้สมัครทราบภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่เก็บรวบรวมหรือเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าอีก

4.4 ผู้สมัครตกลงส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการสมัคร และเข้าทำสัญญาจ้างแรงงาน และจะไม่เรียกคืนเอกสารดังกล่าว

4.5 ผู้สมัครยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย ประมวลผล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครกับข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า บริษัทข้อมูลเครดิต สถาบันการเงินต่าง ๆ ผู้ให้บริการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูล ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ในการจ้างแรงงานของผู้สมัคร หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ การเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลของผู้สมัคร เช่น เก็บรวบรวม บันทึก จัดหมวดหมู่เก็บรักษา จัดลำดับ ตำแหน่ง แก้ไข เลือก เรียก เปรียบเทียบ ใช้เชื่อมต่อ ระงับ เปิดเผยโดยเจาะจง เปิดเผยโดยทั่วไป รวมทั้ง ลบ ทำลาย ส่ง หรือโอน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งการตรวจสอบหรือเปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวนั้น ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทฯ กู้คัดลอก หรือทำสำเนาเอกสารของผู้สมัคร รวมถึงการส่งข้อมูลของผู้สมัครไปต่างประเทศ

4.6 ผู้สมัครยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ เปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครกับบุคคลที่เป็นญาติ บุคคลใกล้ชิด เพื่อนบ้าน บุคคลที่ทำงานของผู้สมัคร เพื่อประโยชน์ในการจ้างแรงงานของผู้สมัคร หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลของผู้สมัคร

4.7 ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทฯ ใช้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้สมัคร ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และผู้สมัครจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) หรือที่อยู่ดังกล่าวของผู้สมัคร

4.8 ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ได้

4.9 เมื่อบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับการติดต่อสอบถามจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้สมัคร เช่น บิดามารดา สามีภรรยา ผู้สืบสันดานของผู้สมัคร ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ทำการติดต่อ ทวงถาม และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่มีอยู่หรือที่ได้รับทราบมาต่อบุคคลเหล่านั้นได้

4.10 ผู้สมัครทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ อาจดำเนินการด้วยตนเองและ/หรืออาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็น ผู้ติดต่อ ผู้ติดตามทวงถามหนี้ และ/หรือติดตามทรัพย์สินกลับคืนก็ได้

4.11 ผู้สมัครประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ว่าจะเป็นของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือคู่ค้าของบริษัทฯ ให้แก่ผู้สมัคร

4.12 ผู้สมัครจะไม่เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ จากการกระทำของบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับข้อมูลโดยความยินยอมของผู้สมัคร และให้ความยินยอมนี้มีผลถึงบุคลคผู้เข้ารับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีผลอยู่ตลอดไปแม้จะสถานะผู้สมัครจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม

ข้อ 5. คำรับรองของผู้สมัครในการเก็บรักษา ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ หรืออยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ฯ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.1 ผู้สมัครตกลงที่จะไม่เปิดเผย ใช้ คัดลอก สำเนาเอกสาร ส่งหรือโอน หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัท ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ หรือที่บริษัทได้ใช้ หรืออยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ฯ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลอื่นใดที่เป็นความลับ อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ เว้นแต่ เป็นการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ หรือปฏิบัติตามตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

5.2 ผู้สมัครตกลงที่จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ คัดลอก สำเนาเอกสาร ส่งหรือโอน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือจากบริษัท ฯ โดยตรง

5.3 ผู้สมัครตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ จะได้กำหนดขึ้นต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด และหากผู้สมัครเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัท ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ หรืออยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ฯ หรือข้อมูลใด ๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้สมัครตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท ฯ และยินยอมรับผิดทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญาด้วย

5.4 ผู้สมัครตกลงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 5.1 ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนให้ปลอดภัย ในสถานที่ที่ปลอดภัยและด้วยวิธีการที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นฉกฉวยนำเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

5.5 ผู้สมัครตกลงจะแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบในทันทีที่ได้ล่วงรู้ว่าได้มีการนำรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปเปิดเผยต่อบุคคลใด หรือตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้มีอำนาจ

5.6 ผู้สมัครจะไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใดในการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในกรณี กฎหมาย หรือหน่วยงานใดของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกกฎระเบียบ และการใช้บังคับภายในขอบเขตอำนาจนั้น กำหนดให้ต้องเปิดเผย

5.7 ผู้สมัครตกลงจะแจ้งบริษัทฯ ทราบในทันทีที่ ได้รับการร้องเรียน หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อ 6. ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ ข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้สมัครมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้โดยสะดวก และ รวดเร็ว โดยได้เปิดช่องทางในการรับเรื่องราว ดังนี้

6.1 ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-092-7333

6.2 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียน บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด” โดยลงชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

6.3 ด้วยตนเอง ได้ที่ “บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด”

ที่อยู่ เลขที่ 88 ห้อง อี 505 ชั้น 5 อาคาร แอคทีฟบ๊อกซ์ (สเตเดียมวัน สปอร์ต คอมเพล็กซ์) ซอยจุฬา 5 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อ 7. ข้อตกลงฉบับนี้ทั้งสองฝ่ายขอให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงานด้วย และผู้สมัครยินยอมตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ และหากปฏิบัติผิดข้อตกลงให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่ บริษัทฯ สามารถพิจารณาเลิกจ้างได้ในทันที

บันทึกฉบับนี้ ผู้สมัครได้อ่านเป็นที่เข้าใจแล้ว

  ไปดูกันเลย Jetts คลับในประเทศไทย
เข้ายิมหรือคลาส? เลือกออกกำลังกายได้ตามใจคุณ กว่า 300 สาขาทั่วโลก ลงทะเบียน